Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 05 sierpnia 2021 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie bez względu na to, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Warunków:

  • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
  • Kraj odnosi się do: Polska
  • Spółka (zwana w niniejszej Umowie "Spółką", "My", "Nas" lub "Naszą") oznacza Stowarzyszenie Lambda Szczecin.
  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Usługa oznacza Serwis internetowy.
  • Warunki (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.
  • Usługa Social Media strony trzeciej oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
  • Strona oznacza LGBT.Support, dostępną pod adresem https://lgbt.support/.
  • Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba taka uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od przypadku.

Potwierdzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi oraz umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Usługi.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o prawach użytkownika do prywatności i o tym, jak chroni go prawo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Spółkę.

Spółka nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności, lub praktyki stron internetowych osób trzecich lub usług. Użytkownik dalej przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp natychmiast, bez uprzedzenia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do korzystania z Usługi ustanie natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i jej dostawców na mocy jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków oraz wyłączny środek prawny Użytkownika w odniesieniu do wszystkich powyższych jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie zakupił niczego za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwy w działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Wyłączenie odpowiedzialności "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM"

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM" oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich, oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań, ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, niezawodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń w zakresie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm", oraz (ii) nie jesteś wymieniony na żadnej liście stron zakazanych lub ograniczonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania wykonania takiego obowiązku w dowolnym późniejszym czasie, jak również zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski ma pierwszeństwo w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszych Warunkach i Postanowieniach

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz się z nami skontaktować: